Tin mới
Họ tên Nguyễn Hoàng Tùng
Năm sinh 1988
Chức vụ
Giới tính Nam
Email hoangtung33@gmail.com
Địa chỉ Gia Lâm - Hà Nội
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động 0975863000
Công tác Nghiên cứu sinh
Năm bắt đầu 2014
Năm kết thúc 2017
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có