Tin mới
Họ tên Vu Bach Viet
Năm sinh 1984
Chức vụ Nhan vien
Giới tính Không xác định
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác CSE
Địa chỉ cơ quan HQV
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 2000
Năm kết thúc 2009
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Nam Định
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có