Tin mới
Họ tên Hồ Sỹ Thắng
Năm sinh 1961
Chức vụ Thợ cơ khí, sửa chữa
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ Phương Điền, Hương Khê, Hà Tĩnh
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 3874831
Di động 0986766697
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có