Tin mới
Họ tên Nguyễn Xuân Hà
Năm sinh
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ thị trấn Hương Khê, HT
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 3871564
Di động 0912917364
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có