Tin mới
Họ tên Nguyễn Xuân Tính
Năm sinh 1956
Chức vụ Công nhân
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ Xóm 13, Sơn Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 3470028
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có