Tin mới
Họ tên Phan Đình Sở
Năm sinh 1961
Chức vụ Công nhân
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ K12, TT Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 3841508
Di động 01697216261
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có