Tin mới
Họ tên Nguyễn Lương Xuyên
Năm sinh 1963
Chức vụ cán bộ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác VP UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 3841689
Di động 0912575296
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có