Tin mới
Họ tên Nguyễn Văn Thái
Năm sinh 1962
Chức vụ Phó phòng
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác Nội vụ huyện Can Lộc, Hà Tĩnh
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 3841830
Di động 0904236237
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có