Tin mới
Họ tên Nguyễn Đức Phúc
Năm sinh 1955
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ khối 7 TT Tây Sơn, Hương Sơn , Hà Tĩnh
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 890594
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có