Tin mới
Họ tên Trần Thị Khương
Năm sinh 1963
Chức vụ
Giới tính Không xác định
Email
Địa chỉ Khối 1 TT Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà 876914
Di động 0972173488
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1945
Năm kết thúc 1945
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hà Tĩnh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có