Tin mới
Họ tên Nguyễn Tá Hùng
Năm sinh
Chức vụ
Giới tính Nam
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác Lilama 10
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 1985
Năm kết thúc 1991
Tại cơ quan / trường elektromont Brno (Em Brno)
Thuộc thành phố Brno
Chuyên ngành dien ky thuat
Thuộc chi hội Hà Nội
Thông tin thêm truong ky thuat dien Brno
Đã có thẻ hội viên
Chưa có