Tin mới
Họ tên Bùi Minh Tâm
Năm sinh 1986
Chức vụ
Giới tính Không xác định
Email buiminhtamhn@gmail.com
Địa chỉ
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 2010
Năm kết thúc 2010
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Hải Phòng
Thông tin thêm Cháu cần bổ sung thêm các số liệu khác và gửi ảnh thì mới cập nhật được đưa vào danh sách hội viên được. Cảm ơn cháu đã tham gia hoạt động của Hội.
Đã có thẻ hội viên
Chưa có