Tin mới
Họ tên Nguyễn Thị Phương Thảo
Năm sinh 1989
Chức vụ
Giới tính Không xác định
Email
Địa chỉ
Cơ quan công tác
Địa chỉ cơ quan
Điện thoại cơ quan
Điện thoại nhà
Di động
Công tác Học đại học
Năm bắt đầu 2003
Năm kết thúc 2008
Tại cơ quan / trường
Thuộc thành phố
Chuyên ngành
Thuộc chi hội Bắc Ninh
Thông tin thêm
Đã có thẻ hội viên
Chưa có