Tin mới
Ch??ng trình các ho?t ??ng h?u ngh? Vi?t - Séc ??u Xuân 2014

Ngày đăng: 04/02/2014 - 00:00:00


Kính g?i : Các Anh, Ch? ?y viên BCH H?i HN Vi?t - Séc,

BTC xin thông báo l?i ch??ng trình các ho?t ??ng h?u ngh? Vi?t - Séc ??u Xuân 2014 ?ã ???c BTV thông qua nh? sau:

1. GI?I TENNIS H?U NGH?  ??U XUÂN 2014.

- Khai m?c : 8h00 sáng Ch? Nh?t, ngày 16 tháng 2 (t?c ngày 17 tháng Giêng), thi ??u trong m?t  bu?i sáng.

- ??a ?i?m :  Sân Tennis b? b?i B?n Mùa - ph? Tr?n Nguyên ?án khu ?ô th? ??nh Công  (???ng Lê Tr?ng T?n r? vào ngõ 228 là ph? Tr?n ?i?n, ?i qua b?nh vi?n B?u ?i?n kho?ng 300 m là ??n).

- N?m nay s? t? ch?c môt gi?i chung cho m?i l?a tu?i,  phân lo?i A và B và s? b?c th?m.

- Phí tham gia: 250 nghìn ??ng (?ã bao g?m phí d? ti?c t?i cùng ngày ??i v?i nh?ng ng??i ?ã tham gia thi ??u. Phí tennis ?ã ???c tài tr?).

?? ngh? các anh, ch? ??ng kí tham gia v?i tôi (Sinh qua email q14040@yahoo.com ho?c nh?n tin 091 320 1560), ho?c anh Quang, s? di ??ng 098 333 2898.

Trong khu v?c sân ??u có b? b?i B?n Mùa, m?i ng??i ??n c? v? có th? b?i.

2. TI?C G?P M?T H?U NGH? ??U XUÂN 2014.

- Th?i gian : 18h  Ch? Nh?t, ngày 16 tháng 2 (cùng ngày v?i gi?i Tennis, ngày 17 tháng giêng).

- ??a ?i?m : Nhà hàng bia t??i Plzen, 167 ph? Hoàng Ngân t?i khu ?ô th? Trung Hòa - Nhân Chính (c?nh nhà 34 t?ng).

- Phí tham gia: 250 ngìn ??ng (chi phí cho th?c ?n; bia và ch??ng trình gi?i trí ?ã ???c nhà hàng Plzen tài tr?). Vé tham d? ti?c s? bán t?i nhà hàng cho ??n t?i ?a 300 vé.

?? ngh? các  UV BCH m?i m?t s? h?i viên tích c?c tham gia ti?c và m?i b?n bè. V? phía H?i và khách m?i c?a H?i d? ki?n s? ng??i kho?ng 150 ng??i. Nhà hàng Plzen c?ng s? m?i khách là b?n bè t? Séc v? kho?ng 150 khách.

3. GIAO L?U GOLF XUÂN 2014

N?m v?a qua, chúng ta ?ã t? ch?c m?t s? bu?i giao l?u Golf . N?m nay, chúng ta c?ng s? t? ch?c gi?i Golf quy mô nh? vào sáng th? b?y ngày 15/2 (16 tháng Giêng) m?t s? lãnh ??o H?i s? giao l?u v?i cán b? S? Quán Séc và khách m?i,

T/M Ban T? ch?c
Nguy?n Tr??ng Sinh

T?ng Th? Ký/ Phó CT
H?i HN Viet - Séc
091 320 1560


 


Nguồn tin: BBT


Xem tin theo ngày: