Tin mới
??a vào ho?t ??ng Tr? s? V?n phòng ??i di?n BIDV t?i C?ng hòa Séc

Ngày đăng: 03/11/2013 - 00:00:00

Ngày 25/10/2013, t?i Vinohradská 707/86, th? ?ô Praha, n??c Cô?ng ho?a Séc, BIDV t? ch?c khánh thành, ??a vào ho?t ??ng Tr? s? V?n phòng ??i di?n BIDV t?i Cô?ng ho?a Séc. T?i s? ki?n ý ngh?a này, BIDV vinh d? ???c ?ón ti?p ??ng chí Tô Huy R??a, ?y viên B? Chính tr?, Bí th? Trung ??ng ??ng, Tr??ng Ban T? ch?c Trung ??ng; ??ng chí ?? Xuân ?ông, ??i s? Vi?t Nam t?i Séc...

V?n phòng ??i di?n BIDV t?i C?ng hòa Séc ???c chính th?c khai tr??ng vào ngày 7/11/2012 tr??c s?? ch??ng kiê?n cu?a ?ông ?a?o quan kha?ch, cô?ng ?ô?ng doanh nghiê?p Cô?ng ho?a Se?c va? Viê?t Nam. S?? kiê?n na?y ghi d?u m?t b??c ?i ma?nh me?, quyê?t liê?t cu?a BIDV sang th? tr??ng Châu Âu, nh?t là trong tình hình kinh t? th? gi?i còn g?p nhi?u khó kh?n lu?c ?o?...

Cu?ng v??i s?? â?m dâ?n lên cu?a nê?n kinh tê? thê? gi??i, cu?ng v??i viê?c ?â?y ma?nh h??p ta?c, xu?c tiê?n ?â?u t? gi??a cô?ng ?ô?ng doanh nghiê?p 2 n???c Viê?t Nam va? Cô?ng ho?a Se?c,... V?n pho?ng ??i di?n BIDV ta?i Cô?ng ho?a Se?c cu?ng ?a? nô? l??c ?ê? b???c ?â?u th??c hiê?n tô?t các nhi?m v?: ?óng góp công s?c ?? thúc ??y quan h? th??ng m?i và ??u t? gi?a Vi?t Nam và Séc; la?m c?u n?i gi?a BIDV v?i các ??i tác khách hàng t?i Séc, h? tr? vi?c cung c?p các d?ch v? c?a BIDV cho ??i tác và khách hàng t?i Séc; th?c hi?n công tác xúc ti?n th??ng m?i ??n các ??i tác khách hàng c?a Séc;...

?ê? V?n pho?ng ?a?i diê?n BIDV ta?i Se?c nga?y ca?ng pha?t huy ti?nh hiê?u qua? trong công viê?c, ngay t?? nga?y chi?nh th??c ?i va?o hoa?t ?ô?ng, BIDV ?a? cho kh??i công c?i t?o, xây d??ng tru? s?? ... Tòa nhà V?n phòng ??i di?n BIDV n??m trong khu ba?o tô?n kiê?n tru?c, la? mô?t công tri?nh cô?, ???c xây vào cu?i th? k? 19. V?i v? trí ??p, n?m trên ?ô?i Vynohraddy, nhi?n xuô?ng do?ng sông Vtlava, to?a nha? n??m râ?t trung tâm chi?nh tri?, v?n ho?a, kinh tê? c?a Th? ?ô Praha, thuâ?n tiê?n cho viê?c tiê?p câ?n va? l?u thông v??i hê? thô?ng ta?u ?iê?n nô?i, ta?u ?iê?n ngâ?m, ????ng hai chiê?u, chô? ?ô? xe.

Vi?c khánh thành, ??a vào ho?t ??ng Tr? s? khang trang, hi?n ??i s? t?o ?i?u ki?n ?? V?n phòng ??i di?n BIDV t?i C?ng hòa Séc phát huy t?t h?n vai trò c?a mình; ??ng th?i t?o ti?n ?? quan tr?ng ?? ti?n t?i thành l?p chi nhánh c?a BIDV t?i ??a bàn nhi?u ti?m n?ng này.


Nguồn tin: bidv.com.vn


Xem tin theo ngày: